Pravidla ochrany soukromí

Sem vložte podnadpis

V případě, že nám poskytnete své osobní údaje, tak Vás žádáme o SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů: Tento souhlas můžete zaškrtnout v přímo v rezervačním systému. Souhlas zní takto: Jsem informován/a, že v souvislosti s mým využíváním rezervačního systému fitness klubu Fitforma jsou veškeré mé osobní údaje zpracovávány za účelem možnosti kontaktovat jménem klubu klienta v případě potřeby. Tato potřeba se však týká pouze činnosti fitness klubu. V nastavení profilu si mohu kdykoliv odebrat souhlas anebo svůj účet vymazat. Dále souhlasím se zpracováním fotografií, videí a zvukových záznamů za účelem marketingu, zejména v propagačních materiálech, v prezentaci na webu a na sociálních sítích. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

  mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
   požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
    na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
     na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
      na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
       odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
        podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.